Patrimoni

L’equip multidisciplinar de Terra de Patrimoni (arquitectes, arqueòlegs, historiadors, museòlegs, etc.), sensibles amb la recuperació de llegat patrimonial que atresoren els nostres pobles i ciutats, realitza catàlegs de patrimoni, redacta informes per a la protecció del patrimoni (Bic’s, Brl, etc.), estudia i redacta plans directors, memòries valorades, projectes bàsics i d’execució per a la recuperació d’edificis històrics i jaciments arqueològics, així com la tramitació d’ajudes i subvencions autonòmiques i estatals.

 
El castell-Palau de Bolbaite. Bolbaite

Redacció del Pla Director. Fases I-III, consistents en la neteja i descombrat, documentació i topografiat, restauració, museïtzació i primera posada en valor.


La casa andalusí El Ravalet. Moncada

Treballs d’excavació arqueològica, restauració de la casa, museïtzació i posada en valor de la plaça / Trabajos de excavación arqueológica, restauración de la casa, musealización y puesta en valor de la plaza.


La Torre i alqueria de Bofilla. Bétera

Recuperació de la torre de l’alqueria, adequació i senyalització d’un itinerari guiat pel poblat_ Recuperación de la torre de alquería, adecuación y señalización de un itinerario guiado por el poblado