Els caxterulos de Perigall (s. XIX-XX). Bétera (l’Horta Nord)

Promotor: Ajuntament de Montserrat

Anys 2006-2017 Fases I-V

Finançament: Fons Europeus, finançament privat (Aricemex) anys 2006-2010, Diputació de València (any 2017, en procés).

Treballs: Redacció del Pla director, tramitació dels permisos, redacció dels diferents projectes i coordinació dels treballs de neteja i desbrossament, excavació arqueològica, treballs de consolidació, museïtzació.

******************************

Promotor: Ayuntamiento de Montserrat

Años 2006-2017 Fases I-V

Financiación: Fondos Europeos, financiación privada (Aricemex) años 2006-2010, Diputación de Valencia (año 2017, en proceso).

Trabajos: Redacción del Pla director, tramitación de los permisos, redacción de los diferentes proyectos y coordinación de los trabajos de limpieza y desbroce, excavación arqueológica, trabajos de consolidación, musealización.

Related Projects